arbeidsovereenkomst cao collectieve arbeidsovereenkomst vakbondenEen collectieve arbeidsovereenkomst (afkort: cao) is een algemene arbeidsovereenkomst die geldt voor alle werknemers binnen deze branche. In een cao ligt onder meer het salaris, aantal vakantieuren en -dagen en bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden vast. Grote bedrijven hebben vaak een eigen cao die voor het gehele bedrijf geldt. De afspraken worden gemaakt op basis van gesprekken tussen werknemersorganisaties (doorgaans vakbonden) en werkgeversorganisaties.

Een cao verzekert werknemers van acceptabele tot gunstige arbeidsvoorwaarden die mogelijk lastiger te verkrijgen zijn bij individuele onderhandelingen. Meestal zijn de voorwaarden in een cao gunstiger dan de minimale voorwaarden die vastgelegd zijn in de wet. Zo ligt het salaris bijvoorbeeld vrijwel altijd hoger dan het minimumloon wanneer een cao van toepassing is. In Nederland vallen 8 op de 10 werknemers onder een cao.

button

Inhoud cao

In een cao staan arbeidsvoorwaarden die specifiek gelden voor de bedrijfstak. In de meeste gevallen wordt in elk geval een brutoloon, hoeveelheid vakantietijd, proeftijd, opzegtermijn en pensioen besproken in de cao. In de cao is niet te vinden wat het nettoloon is, omdat dit per persoon en per maand kan verschillen. Met de bruto netto calculator kan alsnog berekend worden wat je netto gaat verdienen. In de calculator kan rekening gehouden worden met specifieke cao’s. Je kunt deze aangeven met behulp van het drop-down menu in de calculator. Door hier rekening mee te houden, kan een meer accurate inschatting gemaakt worden van je nettoloon.

volksverzekeringen premies loonbelasting loonheffing

Contractvrijheid bij een cao

Een cao is soms volledig leidend voor alle arbeidsovereenkomsten binnen de bedrijfstak. Dit betekent dat werknemers en werkgevers in een individuele arbeidsovereenkomst in principe niet kunnen afwijken van de in de cao gemaakte afspraken. In veel branches is echter een minimale cao van toepassing. Bij deze vorm bestaat er meer vrijheid. Een individueel contract moet tenminste aan de arbeidsvoorwaarden uit de cao voldoen, maar werknemers kunnen betere voorwaarden laten vastleggen in het contract. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat er wordt afgeweken van toeslagen of vakantiedagen die zijn vastgelegd in de collectieve overeenkomst.

Veel cao’s zijn verder algemeen bindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat ook werkgevers die niet lid zijn van de werkgeversorganisatie de cao moeten aanhouden voor arbeidscontracten. Verder zijn de gemaakte afspraken ook geldig voor werknemers die niet lid zijn van de vakbond. Wil je invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de collectieve arbeidsovereenkomst, dan is het dus verstandig om lid te worden van de vakbond die hoort bij de bedrijfstak waarin je werkzaam bent.

button (2)

Verschillende cao’s in Nederland

In Nederland zijn veel verschillende cao’s geldig voor verschillende branches en groepen binnen de branches. Omdat er erg veel verschillende cao’s zijn, kan niet uitgebreid ingegaan worden op de afzonderlijke voorwaarden die vastgelegd liggen in de cao’s. Om hier meer informatie over te krijgen, kan je de hulp inschakelen van je werkgever. In de arbeidsovereenkomst staat vastgelegd onder welke cao je valt. De volledige inhoud van de specifieke cao is online opvraagbaar.

De verschillende cao’s kunnen onderverdeeld worden in de volgende branches:

 • Agrarisch
 • Bouw
 • Facilitair
 • Finance
 • Handel
 • Metaal
 • Overheid
 • Procesindustrie
 • Publiek belang
 • Sport en bewegen
 • Vervoer
 • Voedingsindustrie
 • Woondiensten
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg en welzijn

Snelmenu bruto-netto.nl:

Bruto netto berekenenBruto nettoMinimumloon Nettoloon Vakbonden Arbeidsovereenkomst