premie volksverzekeringen loonbelasting loonheffingOm van bruto naar netto te rekenen, moet eerst de belasting en premie voor de volksverzekeringen worden afgetrokken van het brutoloon. De premies die betaalt moeten worden zijn voor verschillende volksverzekeringen, waaronder de Algemene ouderdomswet (AOW). De premie voor de volksverzekeringen betaal je alleen onder belastingschijf 1 of 2. Vanaf belastingschijf 3 of 4 wordt enkel nog loonbelasting betaalt. Dit betekent dat er altijd een maximum is aan de hoeveelheid premie die je betaalt.

button (2)

De sociale premies

Iedere Nederlander betaalt sociale premies waarmee onder meer de aow van oudere Nederlanders betaalt wordt. Hieronder volgt een overzicht van de premies die vallen onder de Volksverzekeringen. De premies vallen enkel onder belastingschijf 1 en 2. Vanaf belastingschijf 3 wordt alleen nog loonbelasting afgedragen.

Algemene ouderdomswet (AOW)

De algemene ouderdomswet, beter bekend als AOW, verzekert alle Nederlanders met de AOW-leeftijd (67 jaar) van een maandelijks inkomen waarmee in het levensonderhoud voorzien kan worden. Van de drie premies die we betalen voor de volksverzekeringen, is die voor de AOW het hoogst, namelijk 17,9% van het brutoloon in 2016. De bijdrage voor de AOW is niet hetzelfde als het opbouwen van een pensioen. Het pensioen dat je opbouwt gedurende je werkende leven is voor jou persoonlijk. De AOW waaraan je mee betaalt is voor alle Nederlanders  en voor iedereen hetzelfde.  button (9)

Algemene nabestaandenwet (Anw)

De algemene nabestaandenwet (Anw) voorziet nabestaanden van een overleden partner in een vast maandelijks inkomen. Mensen met een overleden partner maken aansprak op de Anw wanneer zij een kind onder 18 jaar oud hebben en/of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. Ook mogen zij nog niet de AOW-leeftijd hebben. Alle Nederlanders betalen de premie voor de algemene nabestaandenwet. Van de drie premies voor de volksverzekeringen is de premie voor de Anw het laagst met 0,6% van het brutoloon in 2016. 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De wet langdurige zorg (Wlz) is bij veel mensen nog bekend als de ANWBZ. Vanaf 1 januari 2015 is deze overgegaan naar de Wlz. De Wlz is voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Dit kunnen ouderen zijn, maar ook mensen met een verstandelijke of fysieke handicap. Om aanspraak te kunnen maken op de Wlz, moet iemand een Wlz-indicatie krijgen.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bekijkt of de persoon voldoet aan de voorwaarden van de wet. Met een indicatie kan iemand zorg krijgen uit de Wlz. Net als het geval is voor de AOW en Anw, betalen alle Nederlanders een premie voor de Wlz. De premie voor de Wlz bedraagt in 2016 9,65%. 

volksverzekeringen premies loonbelasting loonheffing

Andere bijdragen premies

Naast de premies voor de volksverzekeringen, wordt ook een bijdrage geleverd aan de Zorgverzekeringswet en premies betaald voor de werknemersverzekeringen. In tegenstelling tot de volksverzekeringen en loonbelasting, worden deze bijdragen niet afgetrokken van het brutoloon, maar slechts berekend op basis van de hoogte van het loon. De werkgever betaalt meestal de premies voor de werknemer.

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is inkomensafhankelijk en bedraagt 6,75% voor werkgevers in 2016. Moet u de bijdrage zelf leveren, dan is dit 5,5%. In 2015 bedroegen de percentages respectievelijk 6,95% en 4,85%. Net als voor de andere premies, geldt ook voor de bijdrage Zorgverzekeringswet een maximum. Het maximale bijdrage-inkomen waarover de bijdrage betaalt moet worden is in 2016 € 52.763 en was in 2015 € 51.414.

Premie voor werknemersverzekeringen

De premie voor werknemersverzekeringen is een premie voor verschillende verzekeringen:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)

Hierbij is de WIA onderverdeeld in:

  • Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Net als voor de andere premies geldt, betaalt iedere Nederlander mee aan deze verzekeringen. Ook voor de werknemersverzekeringen geldt een maximaal bijdrage-inkomen. Deze is hetzelfde als het maximum dat geldt voor de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Loonbelasting Bruto netto berekenenMinimumloon Aftrekposten