aftrekposten loonbelasting loonheffing aftrekpostAftrekposten zijn bepaalde kosten die afgetrokken mogen worden van het bruto inkomen, voordat hierover de loonbelasting en premie voor volksverzekeringen is afgetrokken. Aftrekposten kunnen daarom aanzienlijke voordelen opleveren. In loondienst betaal je maandelijks een voorschot op de loonheffing. Aftrekposten geef je pas aan het einde van het jaar aan. Daarom kun je met aftrekposten aan het einde van het jaar vaak een bedrag terugkrijgen van de Belastingdienst.

Voorbeelden van aftrekposten zijn medicijnen op recept die je zelf hebt moeten betalen en de hypotheekrente. Tot 2015 mochten ook kosten voor het levensonderhoud van kinderen onder de 21 aftrekken van het inkomen. Deze aftrekpost is voor onbepaalde tijd komen te vervallen. Bekijk op deze pagina een overzicht van de aftrekposten.

Aftrekposten bij de belastingaangifte

Aftrekposten geef je aan in box 1 van de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. In box 1 geef je het inkomen van het jaar aan en wordt het bruto belastbare inkomen berekend. Over dit belastbare inkomen wordt de loonbelasting berekend op basis van de belastingschijven. Wanneer je een aftrekpost hebt, wordt het belastbaar inkomen verminderd en betaal je dus minder belasting. Dit betekent echter ook dat een aftrekpost van € 100 je niet daadwerkelijk € 100 oplevert. Een aftrekpost van € 100 levert je een bedrag op relatief aan de belastingschijf waaronder je valt.

Voorbeeld: je betaalt 52% loonbelasting. Je hebt een aftrekpost van € 100. Dit levert je een voordeel op van 0,52 x € 100 = € 52. Dit betekent dus dat mensen met een hoog inkomen meer voordeel hebben van aftrekposten dan mensen met een lager inkomen (die bijvoorbeeld onder de belastingschijf van 40,4% vallen).

volksverzekeringen premies loonbelasting loonheffing

Alle aftrekposten op een rij

Er bestaan verschillende aftrekposten die gebruikt kunnen worden om minder loonbelasting te betalen. Hieronder volgen de verschillende posten in een overzicht.

Hypotheekrente

De aftrekpost die voor de meeste mensen het meest belangrijk is, is de hypotheekrente. De rente die betaalt wordt bij het afbetalen van de hypotheek mag volledig afgetrokken worden bij box 1. De hypotheekrente mag maximaal 30 jaar lang afgetrokken worden. Is de hypotheek voor 1 januari 2001 afgesloten, dan mag de hypotheekrente vanaf 1 januari 2001 voor 30 jaar worden afgetrokken, tot 1 januari 2031 dus.

bruto netto hypotheek aftrekposten

Zorgkosten

Zorgkosten zijn een aftrekpost die gebruikt kan worden wanneer je zorgkosten hebt gemaakt die niet verzekerd zijn en bovendien niet onder het eigen risico vallen. Een huisartsbezoek kan daarom niet worden afgetrokken, omdat dit bezoek verzekerd wordt. De rekening die je krijgt na het huisartsbezoek valt onder het eigen risico van de verzekering en mag dus ook niet afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

Reiskosten woon-werk

Wanneer je met het openbaar vervoer naar je werk reist, mag je onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag aftrekken van het belastbaar inkomen. Het is niet geoorloofd om de daadwerkelijke reiskosten volledig af te trekken. Voorwaarden zijn dat je per kalenderjaar tenminste 40 dagen naar je werk reist en de afstand van een enkele reis tenminste 10 kilometer bedraagt. Bovendien moet je beschikken over een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring.

De openbaarvervoerverklaring kan aangevraagd worden bij het vervoerbedrijf. Bij een NS-jaarkaart of OV-jaarkaart is dit niet nodig, omdat het vervoerbedrijf dit zelf doorgeeft aan de overheid. Zonder abonnement is een openbaarvervoerverklaring vaak niet mogelijk. In dergelijke gevallen kan een reisverklaring worden aangevraagd bij de werkgever. Reiskosten kunnen niet afgetrokken worden wanneer de werkgever al een reiskostenvergoeding geeft.

button (2)

Studiekosten

Een belangrijke aftrekpost die bovendien nog wel eens vergeten wordt, zijn de studiekosten. Wanneer je een erkende opleiding volgt voor je (toekomstige) beroep, mag je de kosten aftrekken van je inkomen. Wel zijn er enkele voorwaarden verbonden aan deze aftrekpost. Belangrijk is dat de studiekosten voor eigen rekening zijn. Betaalt bijvoorbeeld een ouder, dan mogen de kosten niet worden afgetrokken. Sinds het studiejaar 2015/2016 (begin: september 2015) mogen studiekosten niet meer worden afgetrokken wanneer je recht hebt op studiefinanciering.

Ook mogen studiekosten pas worden afgetrokken boven een drempel van € 250. De eerste € 250 is voor eigen rekening, vergelijkbaar met het eigen risico bij verzekeringen. In de studie moet er een duidelijk leertraject zijn onder begeleiding. Tenslotte mag er maximaal € 15.000 worden afgetrokken.

Giften aan goede doelen

Onder enkele voorwaarden is het geoorloofd om giften aan goede doelen af te trekken van het inkomen. Belangrijk is dat tegenover de gift geen tegenprestatie staat, zoals een product, service, kortingbon enzovoorts. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een gewone gift en periodieke gift. Een gift is een periodieke gift wanneer:

  • de gift tenminste één keer per jaar gemaakt wordt
  • gedurende vijf opeenvolgende jaren
  • waarbij het bedrag telkens ongeveer even hoog is

Periodieke giften mogen afgetrokken worden. Een gewone gift mag pas afgetrokken worden bij een drempelbedrag van 1% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het inkomen dat het resultaat is van box 1, 2 en 3 inclusief aftrekposten.

Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

aftrekposten aftrekpost bruto netto loonbelasting

Lijfrente

De premie die je betaalt voor een lijfrenteproduct (bijvoorbeeld een lijfrentespaarrekening) mag afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Voorwaarde is dat je zelf de premies betaalt of de stortingen in het product doet. Een andere voorwaarde is dat je in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt opgebouwd, waardoor jaarruimte of reserveringsruimte is ontstaan.

Onderhoudskosten Rijksmonumentenpand

Ben je in bezit van een Rijksmonument, dan mag maximaal 80% van de onderhoudskosten voor het pand worden afgetrokken van het inkomen. Wel gelden hiervoor enkele voorwaarden:

  • Je bent zelf eigenaar van het pand
  • Het pand is ingeschreven bij het Rijksmonumentenregister
  • Je hebt zelf de onderhoudskosten betaalt

Kwijtgescholden lening aan onderneming

Wanneer je als particulier een lening hebt afgegeven aan een startend ondernemer en (een deel van) die lening binnen 8 jaar hebt kwijtgescholden, maar je het kwijtgescholden deel onder enkele voorwaarden aftrekken. Voorwaarde is dat het geld voor 1 januari 2011 (geüpdate voor 2016) is geleend, de lening erkend is als belegging in durfkapitaal en je een beschikking verliesvaststelling hebt ontvangen van de Belastingdienst.

Bekijk voor alle aftrekposten de website van de Belastingdienst om alle voorwaarden stuk voor stuk na te lopen. Zo weet je zeker dat je niet onterecht bepaalde kosten aftrekt en deze later alsnog moet terugbetalen.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Loonbelasting Premies Bruto netto calculatorHypotheek en brutoloonBrutoloon