minimumloon Het minimumloon is het salaris dat een werkgever de werknemer minimaal moet betalen en ligt vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (afkorting: WML). Een minimumloon kan per uur, per dag, per week of per maand worden uitgedrukt. Het minimumloon gaat uit van een 40-urige werkweek.

Op basis van een dergelijke werkweek wordt het minimale salaris voor de andere tijdseenheden berekend. Het minimumloon geldt voor alle personen van 23 jaar of ouder. Voor jongeren onder de 23 jaar oud geldt een percentage van dit loon. Voor 15-jarigen is dit 30% van het minimumloon, oplopend tot 85% voor 22-jarigen.

Opbouw van het minimumloon

Het minimumloon wordt altijd gegeven in een bruto bedrag, zonder inhoudingen van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Met de bruto netto calculator is het mogelijk om het netto minimale salaris uit te rekenen dat op jou van toepassing is. Bronnen die het minimumloon aangeven in een nettoloon zijn niet betrouwbaar, omdat het netto van het brutoloon kan verschillen onder invloed van verschillende factoren. Hierover is meer te lezen op de pagina brutoloon.

minimumloon sparen

Hoogte minimumloon

In de onderstaande tabel is te lezen wat het huidige minimumloon is per uur, dag, week of maand voor de verschillende leeftijden. Dit is het bruto bedrag dat geldig is vanaf 1 januari 2016. De hoogte van het minimale salaris wordt ieder half jaar aangepast. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2016 de hoogte weer wordt aangepast. Met de aanpassing wordt ondermeer ingespeeld op inflatie. Het is de bedoeling dat door de aanpassingen de koopkracht van de werknemer ongeveer gelijk blijft.

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur % van volledig
23 jaar en ouder € 1.524,60 € 351,85 € 70,37 € 8,80 100%
22 jaar € 1.295,90 € 299,05 € 59,81 € 7,48 85%
21 jaar € 1.105,35 € 255,10 € 51,02 € 6,38 72,50%
20 jaar € 937,65 € 216,40 € 43,28 € 5,41 61,50%
19 jaar € 800,40 € 184,70 € 36,94 € 4,62 52,50%
18 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02 € 4,00 45,50%
17 jaar € 602,20 € 139,00 € 27,80 € 3,48 39,50%
16 jaar € 526,00 € 121,40 € 24,28 € 3,04 34,50%
15 jaar € 457,40 € 105,55 € 21,11 € 2,64 30%

Een belangrijke opmerking bij de tabel is dat de bedragen zijn berekend vanaf het maandsalaris. Dit betekent dat de werkelijke bedragen per week, dag of uur enigszins kunnen afwijken van de genoemde bedragen. Voorbeeld: voor 23-jarigen of ouder geldt een minimaal uurloon van € 8,80 volgens de tabel. Rekenen we dit echter exact uit, dan is het uurloon € 8,79625, afgerond dus € 8,80. Dit kan kleine verschillen veroorzaken wanneer je een maandloon berekent vanuit het aantal gewerkte uren.

minimumloon sparen

Minimumloon in het buitenland – Nadelen minimumloon

In 21 van de 27 EU-lidstaten bestaat er een minimaal loon. De zes EU-landen zonder een minimale beloning zijn Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Italië en Cyprus. Kritiek op het wettelijk minimumloon is dat het in theorie de werkloosheid kan verhogen. Een minimum salaris zou (kleine) ondernemers ervan kunnen weerhouden werknemers in dienst te nemen, wanneer de arbeidsproductiviteit niet in verhouding staat met minimumloon.

In andere woorden: de werkgever moet teveel betalen voor wat hij er in arbeid voor terugkrijgt van de werknemer. Ook zou in landen met een minimumloon sneller worden gekozen voor automatisering, in plaats van een werknemer met matige productiviteit. Op deze manier zouden mensen met een lage arbeidsproductiviteit werkloos blijven. Toch zijn er ook argumenten die hier tegenin gaan en pleiten voor het hebben van een minimaal salaris. Er zijn namelijk ook duidelijke voordelen aan het hebben van een minimale beloning.

button (1)

Argumenten voor het minimumloon

Een tegengeluid is dat een minimaal salaris juist leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit. Werkgevers worden gestimuleerd hun werknemers te scholen om de productiviteit te verhogen, zodat zij meer arbeid terugkrijgen voor het loon dat ze betalen. Ook zijn er veel branches waarin (volledige) automatisering niet mogelijk is en dit dus ook geen bedreiging vormt voor het aantal werkplekken.

Bedrijfstakken waarin automatisering wel mogelijk is, zullen vroeg of laat sowieso overstappen op automatisering. Er zijn altijd beroepen waarbij een mens onmogelijk de snelheid van een machine kan bijhouden. Dit is een normale ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Bovendien creëert automatisering ook nieuwe werkgelegenheid. De consensus bij de meeste landen is daarom dat een minimumloon weinig risico’s draagt en tegelijkertijd wel zekerheden biedt voor de werknemer. Toch is er voor beide handelswijzen iets te zeggen.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Bruto netto berekenenBrutoloon CAO’sSuccesvol solliciterenContractonderhandelingen