arbeidsovereenkomst contract arbeidscontract overeenkomstEen arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever, waarin vast wordt gelegd dat de werknemer voor de werkgever gaat werken en de werkgever hier tegenover een vooraf bepaald loon betaalt. In de volksmond hebben we het meestal over het contract in plaats van de arbeidsovereenkomst.

In de arbeidsovereenkomst wordt onder meer aangegeven welk werk de werknemer gaat verrichten, hoe lang, tegen welk brutosalaris en de duur van de samenwerking. Een arbeidsovereenkomst moet aan meerdere eisen voldoen om geldig te zijn volgens de wet.

Belang van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst beschermt zowel de werknemer als werkgever tegen misbruik en conflicten. Met name de werknemer wordt als zwakkere partij beschermt met een arbeidscontract. In het contract wordt vastgelegd aan welke afspraken zowel werknemer als werkgever moeten voldoen. Een arbeidsovereenkomst moet om deze reden duidelijk en compleet zijn, zodat er geen enkele twijfel bestaat over bijvoorbeeld het brutoloon, aantal uren dat gewerkt moet/kan worden en de functieomschrijving van de werknemer.

Een arbeidsovereenkomst is meestal schriftelijk, maar kan ook mondeling zijn. Volgens de wet heb je een arbeidscontract wanneer:

 • Je in dienst bent van een werkgever en opdracht voor de werkgever uitvoert
 • Je voor het vervullen van deze opdrachten een beloning ontvangt in de vorm van geld en/of natura
 • Je het werk zelf verricht en dus niet door anderen laat doen

Het is wel aan te raden altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen, zodat bij eventuele conflicten kan worden teruggevallen op de afspraken die zwart-op-wit zijn vastgelegd.

functioneringsgesprek arbeidsovereenkomst contract arbeidscontract

Onderdelen van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt meestal schriftelijk vastgelegd en moet een aantal gegevens benoemen. Binnen een maand na het in dienst treden bij een werkgever, moet de werkgever de volgende gegevens schriftelijk laten weten:

 • Naam en woonplaats van de werknemer en werkgever
 • Plaats of plaatsen waar gewerkt wordt
 • Functie en een beschrijving van het te verrichten werk
 • Datum van indiensttreding
 • Duur van het contract (meestal in maanden, kan onbepaalde tijd zijn)
 • Hoeveel uur er gewerkt wordt per tijdseenheid (meestal per week of maand)
 • Hoogte van het salaris (per uur of vast maandbedrag, altijd in bruto, niet netto)
 • Hoogte van vakantietoeslag
 • Aantal vakantiedagen
 • Duur van de opzegtermijn

En indien van toepassing ook:

 • Lengte van de proeftijd (zie ook verderop)
 • De afgesproken pensioenregeling
 • De geldige cao voor deze arbeidsovereenkomst
 • Concurrentiebedinging

Zowel werknemer als werkgever moeten het contract ondertekenen met een handtekening. Op deze manier wordt getoond dat zowel werknemer als werkgever akkoord zijn gegaan met de gemaakte afspraken.

premie loonbelasting loonheffing volksverzekeringen

Vastgelegde proeftijd in contract

Een werkgever kan ervoor kiezen een proeftijd op te nemen in het contract. Dit is een periode waarbij beide kampen het werk evalueren. Zowel werknemer als werkgever mogen tijdens of direct na de proefperiode het contract éénzijdig opzeggen. Op verzoek moet hierbij een reden worden gegeven. Na de proeftijd kan het contract niet zo maar opgezegd worden.

Een proeftijd mag bij een contract van minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar ten hoogste 1 maand zijn. Bij een contract van meer dan twee jaar is de proeftijd maximaal twee maanden. Bij een contract met een loopduur van minder dan zes maanden mag geen proeftijd worden afgesproken. Ook voor een contract dat volgt op een eerder contract voor dezelfde functie mag geen proeftijd bedongen worden.

Onduidelijkheid over arbeidsrelatie

Soms is er onduidelijk of iemand in dienst is bij een werkgever of niet. Om te voorkomen dat dit leidt tot conflicten, is in de wet vastgelegd dat je een arbeidsovereenkomst hebt wanneer je tenminste 3 maanden wekelijks of minimaal 20 uur per maand werkt voor de zelfde werkgever. De werkgever is dan verplicht om tenminste het minimumloon te bepalen. Doet de werkgever dit niet, dan is hij strafbaar. Het betalen van een salaris onder het bruto minimumloon kan leiden tot zeer hoge boetes voor de werkgever.

Snelmenu bruto-netto.nl:

Bruto netto calculatorNettoloon Brutoloon Vakbond Functioneringsgesprek